Skolens holdning til lekser

Skolen får av og til spørsmål i inntakssamtaler og i andre sammenhenger om hva slags forhold vi har til lekser. Lekser er noe dagens foreldre er opptatt av. Om man har lekser, hvor mye og hva slags lekser? Hva som forventes? Lekser kan være kilde til frustrasjon og glede. Lekser vekker positive og negative følelser, alt ut fra hva slags erfaringer som er knyttet sammen med dette arbeidet. Det er ikke rart det finnes mange meninger om lekser, og at det til og med nå forskes på, med stor interesse i skolefaglige miljøer.

Så hva slags holdning har Steinerskolen til lekser?
Lekser skal først og fremst være læringsfremmende. Det er de, dersom de har element av øvelse, og elevene kan klare dem på egenhånd. Elevene skal føle mestring når de gjør lekser. Nytt fagstoff skal ikke bli presentert som leksearbeid. Leksene skal ikke være for lange, eller føre til strid hjemme. Da har ikke leksen noe formål, og virker mot sin hensikt. Ta kontakt med skolen, dersom dette er tilfelle. Det er viktig at skolen utformer lekser som er forståelige for foreldre og som gjør foreldrene til gode hjelpere. Leksearbeid kan også lære barn ansvar og gode arbeidsvaner. Da er det viktig med rutiner hjemme rundt leksearbeidet og at de faktisk gjør litt hver dag. «Leksedager» for å ha fri resten av uken, er ikke alltid bra. Noen lekser krever også at elevene har jobbet med oppgaven på skolen før den gjøres hjemme. Poenget med ansvar og rutiner i hverdagen forsvinner, når man samler opp til enkeltdager, eller jobber i skippertak.

Leksehjelp
Alle klasser fra 4 klasse har tilbud om leksehjelp på skolen. Leksehjelpen drives av pedagoger. Leksehjelpen er fast hver uke og elevene meldes på. Skolen ønsker leksehjelpen skal være et stabilt tilbud for den enkelte, og ikke noe man bestemmer seg for å være med på fra uke til uke.

Foreldrenes holdning viktigst
For elevene sine skoleresultater og forhold til skolen, er det likevel viktigst at foreldre viser interesse for elevenes arbeid, lærer barn at skolen er viktig, snakker godt om skolen og involverer seg i barnets skoleliv. På vår skole har foreldre mange arenaer der de kan involvere seg i skolen.

Leksemengde og innhold
Småskoletrinnet:
Vi har ikke lekser i 1 og 2 klasse. Det betyr ikke at elever som har forventninger og ønsker om hjemmearbeid ikke kan få det. Dette styrer læreren, men klassene som sådan har ikke ukentlige lekser. De øver masse på skolen! Dere foreldre er likevel elevenes beste forbilder og hjelpere i lese og skrivearbeidet. Les for barnet ditt, snakk og lek med bokstaver og tall på barnets nivå.

I 3 og 4 klasse skal leksene preges av trening av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Faste lekser skaper forutsigbarhet. Foreldre oppfordres til redusere skjermtid til fordel for bøker og lesing. Det å hjelpe barna til å bli gode lesere, er uhyre viktig og handler mye om å etablere gode leseopplevelser og lesevaner for barna.

Leksetid: Ca. 15 min hver dag. Lese så mye de vil utenom leseleksa!

Mellomtrinnet:
Leksene preges fortsatt av øvelse knyttet til grunnleggende ferdigheter. Elevene får også gjerne litt lekser i fremmedspråk. Dette er trinnet der elevene skal opparbeide seg funksjonell og god leseferdighet og grunnleggende ferdigheter i matematikk. Er barnet ditt en svak leser, eller strever med grunnleggende matematikk, må man som foreldre regne med å måtte bidra til å hjelpe barnet ekstra hjemme. Det er viktig å ha en god dialog med skolen om dette. I de høyeste klassene på mellomtrinnet kan leksearbeidet også være å gjøre ferdig hovedfagsbøker.

Leksetid: 30 min hver dag

Ungdomsskolen:
Lekser er knyttet til større oppgaver som klassen jobber med i hovedfagsperiodene, skrivearbeid i norsk og engelsk, lesing av romaner, øveoppgaver i matematikk, forberedelser til framføringer og prøver, samt ferdigstilling av hovedfagsarbeid. Hjemmearbeidet henger i stor grad sammen med hva de gjør på skolen, hva som skal leveres og hva som skal vurderes. Hvor mye og hvor godt de jobber på skolen, er avgjørende for hvor mye de har hjemme. Den enkeltes ambisjoner i forhold til eget skolearbeid og vurderinger, er selvsagt også en avgjørende faktor i forhold til mengde og lengde. På ungdomsskolen må elevene i større grad enn tidligere ta ansvar for eget arbeid. Foreldrene får tilsendt ukeplaner og periodeplaner som beskriver elevenes skolearbeid, hva som forventes og hvordan elevene vurderes.

Leksetid: Individuelt