ordensregler

Ordensreglement vedtatt 19.09.2018

 

Ordensreglement for Steinerskolen i Arendal

Skolen har som mål å være et godt og trygt sted å oppholde seg. Den skal gi
gode rammer og vilkår for elevenes faglige og sosiale utvikling. Derfor skal
respekt overfor hverandre og for skolen få råde i hele skolemiljøet.

I ordensreglementet del I til III er det vist til sentrale lov- og forskriftsbestemmelser.
I del IV er angitt rettigheter som elevene har. Formålet med denne delen er å gi informasjon om hva disse
rettighetene dreier seg om og hvilke hovedregler som gjelder for oppfølging av disse. Rettighetene som er
omtalt der, er dels regulert i friskoleloven kapittel 3 med noen henvisning der til opplæringsloven kapittel 5 og
dels i friskolelovens § 2-4 og bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 9 A som den henviser til.

I. Krav til orden og oppførsel
§ 1 Nulltoleranse overfor mobbing, vold, trakassering og diskriminering
Skolen har nulltoleranse mot enhver krenking av medelever og lærere. Krenkende budskap skal ikke
forekomme, enten dette skjer gjennom tale, ved bruk av mobil, data eller på andre måter. Vår
omgangsform med og omtale av hverandre skal avspeile respekt. Alle, både elever og ansatte, har
ansvar for at ingen skal oppleve utenforskap. Det gjelder også utenom skoletid og utenfor skolens
arealer.
§ 2
Det skal vises respekt for skolens inne- og uteareal samt for innredning og undervisningsmateriell.
Skolen skal holdes ryddig innvendig og utvendig. Avfall skal kildesorteres.
§ 3
Alle elever skal møte presis til timene og ha med skolesaker som er nødvendig for de ulike fagene.
§ 4
En elev må ikke være borte fra skolen uten gyldig grunn. Ved fravær må melding fra foresatte leveres
til skolen så snart som mulig.
Skolen gjør spesielt oppmerksom på at den etter friskoleloven § 5-2 har plikt til å underrette
hjemkommunen om ugyldig fravær dersom slikt fravær ikke opphører etter at foresatte er kontaktet
om situasjonen.
Like alvorlig som tap av statsstøtte er at skolen ved slikt fravær ikke får tilstrekkelig
vurderingsgrunnlag for eleven.
§ 5
Mobiltelefoner og liknende elektroniske apparater skal legges avslått i klassens mobilhotell før første
time hver morgen. De hentes ut etter at siste undervisningstime er over
§ 6
Elever skal oppholde seg innenfor skolens område i skoletiden. I skoletiden kan elevene bare forlate
skoleområdet etter å ha fått tillatelse fra rektor/daglig leder eller klasselærer etter at forsvarlig tilsyn
er avklart med foresatte.
§ 7
Røyking må ikke forekomme på eller i tilknytning til skolens arealer.
Skolen har nulltoleranse for bruk av ethvert rusmiddel, og tillater heller ikke at slike medbringes eller
på annen måte kommer til skolens arealer. Dersom noen av skolens elever tilbyr eller bistår med å
tilby medelever ved skolen slike midler, er det å anse som brudd på ordensforskriftene selv om det
finner sted utenfor skoletid og utenfor skolens arealer.
Fyrverkeri, våpen, skarpe gjenstander eller andre farlige gjenstander må ikke medbringes til skolens
arealer.
§ 8
Alle som vil besøke skolen, må ta kontakt med rektor/daglig leder for tillatelse. Det er kun tillatt å
besøke en klasse når besøket er godkjent av skolens ledelse.

II. Reaksjoner ved brudd på ordensregler
§ 9
Ved brudd på regler etter § 2 som medfører skade på skolebygning eller skolens eiendeler eller tap
av eiendeler, er foresatte erstatningsansvarlig etter bestemmelser i skadeerstatningsloven § 1-2.
Ved brudd på regler etter § 5 konfiskeres gjenstanden resten av skoledagen. Ved gjentagelse vil
foresatte bli kontaktet som nevnt i 3.avsnitt, første setning.
Ved brudd på regler etter § 7 konfiskeres gjenstandene for utlevering til foresatte eller til politi hvis
gjenstandene tilsier det. Foresatte kontaktes umiddelbart om forholdet. Reaksjon som nevnt i § 10
kan bli aktuelt ved gjentagelse eller i alvorlige tilfeller. Som hovedregel vil det bli vurdert som alvorlig
å medbringe slike gjenstander.
§ 10
Ved brudd på ordensreglene som leder til forstyrrelser i klasseundervisningen, kan vedkommende
elev bortvises fra undervisningen innenfor de rammene som er fastsatt i friskoleloven § 3-10 tredje
ledds siste setning (begrenset til inntil to klokketimer). Ved anvendelse av slik reaksjon skal skolen
påse at eleven får forsvarlig tilsyn.
Ved alvorlige eller gjentatte brudd på reglene – herunder vold eller krenkende adferd, kan daglig
leder utvise en elev innenfor rammer som fastsatt i friskoleloven § 3-10.
Ved slik bortvisning kan skolen pålegge eleven å skrive et notat der eleven reflekterer over egen
handling og over konsekvensene av denne. Slikt pålegg kan ikke gis uten at foresatte er varslet og
eleven er i stand til slik refleksjon.
§ 11
Ved reaksjoner som nevnt i disse ordensreglene skal det vurderes lempeligste form for reaksjon før
det vurderes tiltak som går ut på bortvisning.
Brudd på ordensreglene kan uansett medføre nedsatt vurdering i orden og oppførsel.

III. Saksbehandlingsregler
§ 12
Ved underretning til foresatte som fastsatt i § 9, og ved enhver annen underretning som gis foresatte
i henhold til ordensreglementet eller som følge av brudd på reglementet, er formålet med
underretningen at skole og foresatte skal samarbeide med sikte på å hjelpe den enkelte elev til å
oppleve og bidra til et godt og trygt skolemiljø for seg selv og for medelever.
Dersom det i løpet av skoledagen har oppstått situasjoner som lærer/skole har fått kunnskap om
eller er involvert i, og som kan oppfattes som situasjon der elev eller elever ikke opplever
skolesituasjonen som trygg eller god, skal skolen informere om situasjonen til foresatte til involverte
elever. Skolen må ved slik underretning ivareta personvernbestemmelser og bestemmelser om
taushetsplikt.
Informasjon som fastsatt i disse reglene skal gis av klasselærer (kontaktlærer), jf. friskoleloven § 3-4
andre ledd, eller av daglig ledelse ved skolen.
§ 13
I alle saker som kan medføre alvorligere reaksjoner enn nevnt i § 9 andre avsnitt eller bortvisning av
elev for resten av en time av hensyn til læringsmiljøet i klassen, skal elevene ha anledning til å gjøre
rede for sitt syn, og foresatte skal ha muligheten til å uttale seg i saken før det fattes vedtak.
§ 14
Daglig leder fatter vedtak om bortvisning.
Når elev på barnetrinnet bortvises fra undervisningstime, skal skolen påse at eleven har tilsyn fra
voksne.
Dersom elev i grunnskolen bortvises fra skolen for resten av dagen, kan dette ikke skje før foresatte
er varslet som fastsatt i § 3-10 fjerde avsnitt siste setning

Dersom det vurderes bortvisning ut over skoledagen, skal foresatte forhåndsvarsles og gis
orientering.
Ved vedtak om bortvisning skal foresatte ha orientering om klagerett.

 

IV. Informasjonsplikt overfor elever og foreldre om elevens rettigheter
§ 15 Oversikt over rettigheter
Elevene har mange rettigheter som skolen plikter å sørge for at blir ivaretatt. Skolen har et ansvar
for å informere elever og ansatte om disse rettighetene.
I § 16 nedenfor omtales tilfeller der skolen, eventuelt sammen med foresatte, må ta initiativet
overfor offentlige myndigheter, mens det er hjemkommune eller hjemfylke som fatter vedtak om
rettigheten. I disse tilfellene kan foreldre klage på avslag eller beslutninger der de mener at
rettigheten ikke blir ivaretatt. Klager sendes den kommunen eller fylkeskommunen som har fattet
vedtaket som det klages over. I disse tilfelle er det den offentlige myndigheten som fatter vedtak,
som også skal informere om reglene og rutinene for klagerett.
I § 17 nedenfor omtales områder der skolen selv skal fatte forvaltningsvedtak. Også disse tilfellene
kan foreldre klage på avslag eller beslutninger der de mener at rettigheten ikke blir ivaretatt.
Klageinstansen er fylkesmannen, men klage skal sendes til skolen. Nærmere retningslinjer og rutiner
er beskrevet i vedlegg 2.
I § 18 nedenfor omtales områder der skolen løpende skal ivareta elevens rettigheter uten at det
innebærer særskilte forvaltningsvedtak. Det viktigste området der det er slik, er reglene om
ivaretakelse av elevenes psykososiale forhold, som fastsatt i opplæringsloven kapittel 9A og som
ordensreglementets bestemmelser, særlig § 1 og § 7, tar sikte på å ivareta. I disse tilfellene kan
foreldre melde situasjonen inn for fylkesmannen. Men de må minst en uke i forveien ha tatt opp den
utilfredsstillende situasjonen med skolens rektor/daglige leder dersom de mener at rettigheten ikke
blir ivaretatt. Fylkesmannen kan da gi pålegg til skolen. Fylkesmannens pålegg er enkeltvedtak som
foreldre kan påklage.
På noen områder har skolen en løpende ivaretakelsesoppgave, uten at det er knyttet individuelle
rettigheter for elevene til de reglene. Eksempler er tilpasset opplæring innenfor den ordinære
opplæringen og kravet om tidlig innsats. Videre omfatter det rådgivning om utdanning, yrkestilbud,
yrkesvalg og sosiale spørsmål som skolen skal gi til elever i ungdomsskole og under videregående
opplæring. Da foreligger ikke klagerett. Disse profesjonelle pliktene for skolen nevnes, men omtales
ikke videre her. Dette er i tilfelle områder for tilsynsmyndigheter.
§ 16 Rettigheter der skolen skal eller må ta initiativ overfor elevens hjemkommune eller hjemfylke
eller gi informasjon til foresatte
a) Elevens rett til særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring
Elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk, har rett til særskilt norskopplæring, og
kan om nødvendig også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.
b) Elevens rett til spesialundervisning
Eleven har rett til spesialundervisning om han/hun ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær
opplæring. Hvis eleven, skolen eller foreldre mener at spesialundervisning er nødvendig, skal
skolen bringe saken inn for hjemkommunene eller hjemfylke som skal besørge sakkyndige
vurdering. Hjemkommunene eller hjemfylke, fatter deretter vedtak om spesialundervisning.
c) Elevens rett til skyss m.m.
Elever som har lang reiselengde, kan ha rett til skyss og dekning av kostnader, og til bistand ved
særlige behov. Grenser og omfang er avhengig av alder og skoletrinn og eventuelt av behov.
Omfanget fremgår av opplæringsloven §§ 7-1 til 7-4. Hjemkommunene eller hjemfylke fatter
vedtak. Skolen bistår foresatte med nødvendige søknader men har ikke formelle plikter knyttet til
disse rettighetene.
d) Vilkår for krav om flytting av grunnskoleelev til offentlig skole i særlige tilfeller
Dersom hensynet til øvrige elever i en klasse eller ved skolen tilsier det, kan skolen be
hjemkommunen om at en elev i særlig tilfelle kan flyttes til en offentlig skole. Dette vil typisk
være hvor en elev mobber en eller flere medelever. Før skolen fremmer et slikt krav, må den ha
forsøkt andre tilgjengelige tiltak.
§ 17 Rettigheter der skolen fatter enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen
a) Rett til fritak fra deler av undervisningen
Elever i grunnskolen har rett til fritak fra deler av undervisningen som foreldrene eller eleven ut i
fra egen religion eller livssyn opplever som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et
annet livssyn, eller som oppleves som krenkende eller støtende.
b) Permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen
Elev kan innvilges inntil 14 dager permisjon så fremt dette anses forsvarlig. Dette innebærer 10
skoledager? Det legges til grunn at dette er den samlede rammen for fravær i løpet av et skoleår.
Ved forsvarlighetsvurderingen vil det bli lagt vekt på om eleven vil kunne bli hengende etter
resten av klassen på grunn av en periode uten undervisning fra skolens side. Det vil også bli lagt
til grunn om søknaden fremmes for en periode der det er mulig å tilrettelegge for selvstendig
studiearbeid sammenholdt med elevens behov for å være løpende til stede i undervisningen.
c) Elevens rett til et godt fysisk skolemiljø
Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Normalt er det tilfelle når
skoleanlegget er i samsvar med faglige normer som gjelder for slike anlegg. Særlige behov kan
oppstå for elever med funksjonshemning. Skolen skal tilpasses slik at det tilrettelegges også for
de elevene. Dersom elev eller foreldre ber om tiltak for å bedre det fysiske miljøet, har skolen
plikt til å fatte enkeltvedtak om tiltak. Dersom skolen ikke innen rimelig tid fatter slikt vedtak, kan
saken likevel bringes inn for fylkesmannen som behandler den som klagesak.
d) Vedtak ved brudd på ordensreglementet
Se § 13 siste avsnitt ovenfor.
§ 18 Rettigheter der skolen løpende skal ivareta individuelle rettigheter uten at det anses som
enkeltvedtak
a) Elevens rett til et godt og trygt psykososialt skolemiljø

Den enkelte eleven har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Dersom skolen har mistanke eller kunnskap om utilfredsstillende psykososiale forhold for en elev
eller eleven eller foreldre meddeler at eleven opplever at miljøet ikke er trygt eller godt, skal
skolen utarbeide en tiltaksplan som angir
• hva slags problem som må løses
• hvilke tiltak man planlegger for å fremme en løsning
• når tiltak skal gjennomføres
• hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og
• når de skal evalueres.
Tiltaksplanen er en del av skolens løpende forpliktelse når situasjonen krever det, og er ikke å
anse for et enkeltvedtak.
Foreldre til elever som er involvert, skal underrettes om tiltaksplanen, og ha anledning til å uttale
seg om denne. De skal underrettes om fremdrift og evaluering. Dette er en forutsetning for at
foreldrene skal kunne ivareta elevenes rettigheter, eventuelt gjennom den retten de har til å
melde saken til Fylkesmannen.
b) Informasjon
Skolen informerer rutinemessig elevråd og foreldreråd om det systematiske arbeidet som skolen
bedriver for å ivareta et godt og trygt læringsmiljø samt det systematiske arbeidet som skolen
gjennomfører for å ivareta at ordensreglementet blir håndhevet slik at det ivaretar den enkelte
elev.