ordensregler

Ordensregler godkjent 12.06.2017

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

KAPITTEL 1 INNLEDNING

Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste, er til å stole på og viser respekt for hverandre, blir skolen en trivelig og god arbeidsplass.

KAPITTEL 2 INNHOLD OG VIRKEOMRÅDE

Ordens og oppførselsreglement omfatter alle elevene ved Steinerskolen i Arendal og inneholder:

 • Regler om rettighetene og pliktene til elevene så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte
 • Regler for orden og oppførsel
 • Regler for hvilke tiltak som skal iverksettes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner)
 • Regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles (saksbehandlingsregler).

Reglementet gjelder i skoletiden, på skolens område, på skoleveien og på turer i skolens regi. Det gjelder også for Fritidshjemmet og leksehjelp.

 

KAPITTEL 3   FORMÅL, ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER

3.1. Formål

Steinerskolen i Arendal skal gi elevene de beste muligheter for læring og personlig utvikling. Skolen skal fremme samarbeid, trivsel, respekt og medansvar. Ordensreglementet for skolen er et virkemiddel for å nå denne målsettingen, og for å sikre at skolesamfunnet skal være en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å arbeide godt. Ordensreglementet for Steinerskolen i Arendal tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene vil bruke sine positive ressurser til å bidra til å nå målsettingen om et godt skolesamfunn for alle.

Ordensreglementet må sees i sammenheng med skolens plan for psykososialt miljø.

3.2. Elevers rettigheter

Du har krav på:

 • At alle behandler deg på en ordentlig måte
 • At andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • At du skal være fri for fysisk og verbal plaging/mobbing på skolen og på skoleveien
 • At du skal være fri for verbal og digital plaging/mobbing på skolen
 • At du får et godt lærings- og skolemiljø

3.3. Plikter

Du har plikt til å:

 • Behandle andre på en ordentlig måte
 • Vise andre respekt og la deres og skolens eiendeler være i fred
 • Ikke plage eller mobbe noen, verken fysisk eller verbalt, eller via digitale medier
 • Være med å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø

 

KAPITTEL 4     REGLER

Regler for orden

Eleven skal:

 • Møte presis til timer og avtaler
 • Møte forberedt til opplæringen
 • Ha med nødvendige bøker og utstyr
 • Gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • Holde orden
 • Ikke forlate skolens område uten tillatelse
 • Følge skolens regler om melding av fravær.

Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • Behandle medelever, ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt.
 • Vise respekt for undervisningen og gjøre sitt til at det er arbeidsro i timene
 • Bidra til et godt læringsmiljø
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Behandle skolens bygninger og eiendeler med respekt.
 • Elevene skal levere inn mobiltelefon, nettbrett, smartklokke og lignende hver morgen. Gjenstandene plasseres i låsbart skap. Elevene har selv ansvar for å legge sin eiendel på plass, slik at skolen ikke er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår. Gjenstandene hentes av eleven selv ved skoledagens slutt. Skolen har rett til å inndra gjenstander som ikke blir innlevert. Gjenstander som er inndratt, skal utleveres etter avtale med foresatte.
 • Brus og godteri er ikke tillatt i skoletiden.
 • Elevene kan ikke gå ned til Langsævannet utenom etter avtale med lærer.
 • Hjelm må brukes ved bruk av sykkel, brett eller sparkesykkel.
 • Skolens IKT utstyr som kamera, internett, nettbrett og PC skal behandles pent.
 • IKT-utstyr som brukes i skoletiden skal kun brukes til skolerelaterte oppgaver. I skoletiden skal privat IKT utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende kun brukes etter avtale med skolen. Skolen må være varsom med å la elevene ta med privat utstyr på skolen siden foresattes forsikring ikke gjelder på skolen. Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom skolens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller grupper. Digital mobbing skal ikke forekomme, uavhengig om det skjer gjennom eget eller skolens IKT-utstyr. Brukernavn og passord skal holdes hemmelig, og skal kun anvendes av den aktuelle eleven. Elever kan ikke installere egen programvare på skolens IKT-utstyr. Installasjon av programvare på PC-ene som gjør at uvedkommende får adgang til skolens nettverk, skal ikke forekomme. Eleven plikter å bruke godt nettvett når han/ hun bruker skolens IKT-utstyr. Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger. Eleven må få skriftlig samtykke fra medelever (over 15 år) / foresatte (under 15 år) til å legge ut bilder, lyd og video av dem.
 • Elever skal oppholde seg på skolens område i skoletiden.

 

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • Utsette medelever eller voksne i skolemiljøet for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, psykisk eller fysisk vold, rasisme, trakassering eller utestenging på skolen eller gjennom digitale medier
 • Bruk av mobiltelefon eller annet privat kommunikasjonsutstyr (for eksempel nettbrett eller smartklokke) på skolens område i skoletiden.
 • Å ha med og/eller benytte våpen og farlige gjenstander
 • Å ha med eller bruke tobakk, snus eller e-sigaretter, å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler.
 • Å erverve seg eller anvende andres brukernavn eller passord
 • Å utøve hærverk på skolens eiendeler, skolebygg og inventar
 • Å fuske i skolearbeid

 

KAPITTEL 5   SANKSJONER

Alle konsekvenser ved regelbrudd skal være av en slik art at eleven forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen reagerer på dette.

Brudd på reglene kan medføre følgende tiltak, alt etter sakens alvor:

 • Anmerkning
 • Muntlig/skriftlig irettesettelse til eleven
 • Muntlig/skriftlig melding til foresatte
 • Inndragning/beslaglegging av gjenstander. Inndratte/beslaglagte gjenstander skal tilbakeleveres foresatte eller politi.
 • Ved hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig (skadeerstatningsloven § 1-1). Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningsloven (§ 1- 2).
 • Grove brudd ved bruk av skolens IKT utstyr kan medføre at eleven blir utestengt fra bruk av IKT utstyr i en periode fastsatt av skolen. Forsettlig eller uaktsom skade på utstyr kan medføre et erstatningskrav, jf. skadeserstatningsloven §§ 1-1 og 1-2. Det samme gjelder ødeleggelse av annet utstyr.
 • Hærverk på skolens bygninger kan medføre et erstatningskrav, jf. skadeserstatningsloven §§ 1-1 og 1-2.
 • Bortvisning

I forbindelse med bortvisning av elever skal foresatte skal varsles (opplæringsloven § 2- 10)

Daglig leder/ lærer kan bortvise for enkelttimer i 1.- 10. klasse

Daglig leder kan bortvise for resten av dagen i 1. -10. klasse

Daglig leder kan bortvise inntil tre dager i 8.- 10. klasse

 • Ekstra tilstedeværelse på skolen før og eller etter skoletid ifm. samtaler eller for å utføre pålagte oppgaver
 • Skolen kan i spesielle tilfeller utelukke elever fra skolens arrangementer
 • Nedsatt vurdering i orden og/ eller oppførsel (gjelder 10. klasse)

Forhold som strider mot norsk lov vil normalt bli politianmeldt

Konkret om overtredelse og sanksjoner

Ugyldig fravær

Dersom eleven kommer for sent gjentatte ganger eller er ulovlig borte fra skolen, vil hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken og hvor hyppig dette forekommer. Foresatte skal involveres når fraværet, inkludert for sent- komming, går ut over elevens læring. Foresatte må også informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens § 2-1. Ureglementert fravær kan føre til nedsatt karakter i orden (Gjelder 10. klasse).

Annet fravær

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Når det er skolefaglig forsvarlig, kan rektor etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 10 skoledager. Fravær utover dette er å anse som at eleven er tatt ut av skolen. Hjemmene må i størst mulig grad planlegge reiser og lignende slik at skoleåret ikke reduseres og læringsarbeidet svekkes. Noe av Steinerskolens egenart er periodeundervisning. Fravær i en hovedfagsperiode kan føre til manglende vurderingsgrunnlag i enkeltfag.  Stort fravær generelt kan medføre at skolen ikke kan gi vurdering og vitnemål.

Mobbing og voldelig atferd

Vold og trusler om vold skal ikke aksepteres. Mobbing er fysisk og/eller psykiske angrep over tid som er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisning/skolen. Bortvisningens lengde er avhengig av alder, jf. opplæringsloven § 2-10. Voldsutøverens foresatte og offerets foresatte vil bli kontaktet av skolen. Elever som utøver vold og trusler, mobber, krenker, trakasserer med mer vil kunne få nedsatt oppførselskarakter (Gjelder 10. klasse).

Medbringelse av farlige gjenstander

På skolens område er det ikke tillatt å medbringe gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre, eller andre gjenstander som brukes på en farlig måte. Farlige gjenstander kan beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander skal overleveres politiet. I tilfeller hvor elever har med farlige gjenstander eller bruker gjenstander på en farlig/truende måte, vil dette kunne medføre nedsatt oppførselskarakter (Gjelder 10. klasse).

Rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, e-sigaretter, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område. Overtredelse medfører nedsatt oppførsel og orden (Gjelder 10. klasse).

Grove brudd på ordensreglementet
Ved grove brudd på ordensreglementet må valg av tiltak vurderes i samråd med daglig leder.
Før det blir tatt en avgjørelse skal eleven gis anledning til å forklare seg muntlig
for den som skal ta avgjørelsen, jfr. opplæringsloven § 2-9.Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever, foresatte/foreldre og ansatte hvert år.

Godkjent i styret for stiftelsen Steinerskolen i Arendal den 12.06.2017