Søknad om fri fra pliktig undervisning

Foresatte kan søke om fri fra pliktig undervisning i Vigilo-web (pålogging via nettleser). Før du søker ber vi deg sette deg inn i skolens permisjonsreglement. Det gjengis nedenfor og er også tilgjengelig i Vigilo.

PERMISJONSREGLEMENT

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Dersom barnet, av andre grunner enn sykdom, skal være borte fra skolen, må det søkes om permisjon. Eleven har ikke rett på permisjon, men har rett til å søke om permisjon. Etter friskoleloven § 3-13 kan skolen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker (10 skoledager). Skolen har rett til å innvilge permisjon, men ikke plikt.  

For skolen er det viktig å understreke at de 190 dagene et skoleår består av, er nødvendige for faglig og sosial utvikling. Skolen er ikke ansvarlig for tapt undervisning i permisjonstiden og forutsetter at eleven ved egen og foresattes innsats tar igjen tapt fagstoff. Dette gjelder også for elever med spesialundervisning etter § 3-6 i friskolelova.  

Vi oppfordrer alle til å være lojale mot de reglene som er satt. 

Det kan ikke innvilges permisjon for mer enn inntil 10 skoledager per skoleår. 

  • Søknader om fri fra pliktig undervisning sendes skolen via våre hjemmesider. Søk i god tid, helst 3 uker før ønsket permisjon. Søknader om permisjon behandles av avdelingsleder. 
  • Når foreldre har felles foreldreansvar, men ikke bor sammen, kan den av foreldrene som barnet bor fast hos søke om permisjon. En slik søknad krever ikke enighet mellom foreldre. Dersom barnet har delt bosted, må avgjørelsen om å søke permisjon tas i fellesskap. 

I forbindelse med permisjonssøknaden vil skolen først ta stilling til forsvarlighetsvurderingen (hensynet til elevens opplæring, skolens undervisningsopplegg, prøver, kartlegginger i permisjonstiden og elevens fravær- og permisjonshistorikk). 

Dersom skolen kommer frem til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon, skal søknaden avslås med begrunnelse.  

Avgjørelsen om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven §2. Ønsker du å klage på søknaden, skal klagen sendes skriftlig til skolen innen 3 uker etter at du mottok svar på søknaden. Statsforvalteren i Agder er klageinstans. 

Det vil normalt ikke bli innvilget permisjon til ferie.  

Følgende årsaker til permisjon vil bli vurdert innvilget, dersom forsvarlighetsprinsippet er ivaretatt: 

  1. Ved alvorlig sykdom, dødsfall eller begravelse i den nærmeste familie. 
  1. Ved store familiebegivenheter. 
  1. Samlinger på nasjonalt/internasjonalt nivå knyttet til idrett, kultur, politikk e.l. 
  1. Andre helsemessige eller velferdsmessige forhold som medfører at skolen bør innvilge permisjonssøknaden. 
  1. Når eleven tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har eleven rett til permisjon de dagene trossamfunnet har helligdager jf. opplæringslovens § 2-11. 

Unntak fra standard reglement må kun gjøres i særskilte omstendigheter der et avslag vil gi et sterkt urimelig resultat. 

Skulle en elev ikke komme tilbake etter 10 skoledager, mister eleven skoleplassen og overføres til den offentlige nærskolen. Eleven har ikke krav på å få skoleplassen tilbake, men kan søke nytt opptak etter skolens inntaksreglement. Dersom eleven er borte fra opplæringen uten innvilget permisjon, er dette å anse som udokumentert fravær. 

Foresatte til barn på ungdomstrinnet bør også være spesielt oppmerksomme på at for stort fravær kan medføre manglende vurderingsgrunnlag i fag. Alt fravær fra og med 8. trinn føres på vitnemålet, jf. Forskrift til Friskolelova § 3-38. 

Forskrift til friskolelova §3-38 sier at foresatte kan kreve at inntil 10 skoledager i et opplæringsår ikke føres på vitnemålet dersom fraværet skyldes 

  • Dokumentert fravær av helsemessige årsaker (fraværet må overskride 3 dager, og kan avskrives f.o.m. dag 4.) 
  • Funksjonshemming eller kronisk sykdom (fraværet strykes fra og med første fraværsdag.) 
  • Innvilget permisjon etter friskoleloven § 3-13. 

Krav og eventuelle legeerklæringer e.l. om dette, må fremsettes innen 1. juni det aktuelle skoleåret. 

Permisjonsreglementet er vedtatt i styret for Stiftelsen Steinerskolen i Arendal 13.10.2021 

Permisjonsreglementet i pdf kan lastes ned her.