Psykososialt miljø

Steinerskolen i Arendal er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal være et trygt sted å være og et godt sted å lære!

Det å skape et godt miljø på en skole, er en kontinuerlig prosess som involverer alle i skolemiljøet, medarbeidere i skolen, foreldrene og elevene selv. For å lykkes med dette arbeidet, krever det at man stadig har fokus på de ønskelige verdiene i skolen og jobber for at disse praktiseres og oppleves i skolehverdagen- hver dag! Elevenes følelse av tilhørighet, samhørighet og trygghet ligger til grunn for mange pedagogiske valg ved vår skole. Disse valgene og prioriteringene er skissert i denne planenn for skolens psykososiale miljø for å synligjøre skolens praksis. Gjennom disse, ønsker skolen å forebygge og forhindre problemer. Gevinsten av å få dette til, er veldig stor, selv om den kan være vanskelig å måle. Tilpasset undervisning, god klasseledelse og godt skole-hjem samarbeid, vet man likevel er faktorer som har stor positiv innvirkning på skolemiljøet. Den årlige elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen, gir også skolen viktige rettesnorer i arbeidet.

I tillegg til at elevene skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet i skolehverdagen, skal de også kunne komme seg trygt til skolen og trygt benytte seg av det digitale rom. Lovmessig er skolen i et juridisk grenseland, dersom mobbing eller trakassering skjer på sosiale medier i elevenes fritid. Dersom elever «tar med seg» konflikter fra fritiden inn i skolens arenaer, må det likevel være legitimt for skolen å trekke inn elevenes fritid i den grad det er nødvendig for å løse problemer som helt klart faller innenfor skolens område. Løsningen på disse problemene, vil ofte forutsette et sterkt og nært samarbeid mellom skolen og elevenes foresatte.

Å avdekke mobbing i skoletiden kan være en utfordring. Vi er derfor helt avhengig av full åpenhet rundt problematikken og lav terskel for å melde videre. Alle medarbeidere ved skolen, har plikt til å melde fra til skolens leder om mobbing, eller handlinger som kan oppfattes som krenkende atferd. Handlingsplikten gjelder både når negativ handling utføres av medelever eller av skolens medarbeidere. Skolens ansatte har også handlingsplikt i forhold til å gripe direkte inn, dersom en elev blir utsatt for krenkende atferd fra medelever. Elever, foresatte og andre voksne som har mistanke om, eller kjennskap til at mobbing foregår, skal også ta kontakt med skolen. Vi må vite for å kunne handle.

Dersom en elev eller foresatt ber om tiltak som vedkommer det psykososiale miljøet, deriblant mobbing, skal skolen snarest mulig behandle saken. Mobbesaker berører enkeltpersoner og forskrifter om personvern. Saksbehandling må derfor følges korrekt. Hovedregelen er at færrest mulig skal være involvert i oppfølging av enkeltsaker. Skolens handlingsplan mot mobbing skal følges, og skriftlig dokumentasjon er en selvfølge.

Skolens overordnede plan for det psykososiale miljøet

Skolens handlingsplan mot mobbing

Mobbevarsleren