det første skoleåret

La barn være barn bilde
I første klasse står den frie leken og barnas egen utforskertrang helt sentral i pedagogikken. Vi starter derfor ikke med tradisjonell begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk før i 2. klasse. Steinerskolens førsteklasse omtales spesielt i Læreplan for Steinerskolen s. 28.

Det første skoleåret kan kalles barnets år. Det er gøy å begynne på skolen. Elevene møter med iver og lærelyst! Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Skole handler om å våge å prøve nye ting, og om ikke å være redd for å gjøre feil. Steinerskolen tilrettelegger for læring på barnets premisser for å skape det beste grunnlaget for utvikling, vekst og trivsel. Trygge og glade barn trives og lærer!

Trivsel, øvelse og mestring 
I første klasse får elevene en fast lærer som følger dem hele skoledagen. Elevene blir godt kjent med læreren og hverandre. De lærer seg å vente på tur, å lytte til andre og sitte stille og konsentrert i arbeid. De lærer seg å være del av en gruppe, men også å bli sett og respektert for den de er. Læreren fokuserer på gjentatt øving, der resultatet kommer over tid. Prosessen verdsettes høyere enn resultatet. Eleven anstrenger seg, prøver og prøver og prøver igjen og opplever hvordan man stadig blir bedre: «Jeg får det til!»

Faste rytmer og rammer for læring
Skoledagen bygges opp med en fast rytme som gjentar seg hver dag. Dagene er forutsigbare og øvelsene de samme, men stadig mer avanserte ettersom elevene utvikler nye ferdigheter.

Skoletimene veksler mellom fri lek, konsentrert arbeid og felles aktivitet. Noe innendørs og mye ute. Fysisk aktivitet og utvikling er viktig. Å hoppe, hinke, kaste, fange, henge, slenge, skli, dra, balansere, bære og snurre. Å bruke kroppen og å kjenne at du blir sliten, da blir det godt å sitte stille i klasserommet siden. Å spikke, snekre, sy, skjære, vaske, bake, tegne, male – det gir eleven god kroppskontroll og finmotorisk trening.

Å kjenne kroppen sin og kunne bruke den til både små og store bevegelser, er viktig for all videre læring. De trenger denne allsidigheten for senere å kunne skrive for hånd eller på tastatur, for å kunne regne og konstruere, for å skape, utvikle og mestre nye oppgaver.

Fagene
Gjennom lek, egen utforskning og felles aktivitet øves fagene. Elevene får et solid grunnlag for videre læring.

Språket øves. Ordene knyttes til handling og gjenstander. Sanger, regler og vers på norsk og andre språk utvikler gehør og språksans. Daglig fortellerstund, samtale og lek styrker ordforråd og språkforståelse.

Matematikk er alltid til stede. Elevene bruker tallene i praktiske situasjoner i arbeid og lek og blir kjent med størrelser og mengder. Å dele med hverandre, telle og gange settes inn i en meningsfull sammenheng.

Naturfagene møter man gjennom turer i nærområdet, klatring i trærne i skolegården og på tur, dyrking i kjøkkenhagen, meitemark i bedet, god forråtnelse i komposten, gjæringsprosesser i baksten og fysisk aktivitet.

Et grunnlag for tekniske fag møter de ved vann som renner, hjul som dreier, byggeprosjekter i sand som står stødig. Forståelse for tekniske verktøy henger sammen med forståelse av egen kropp og funksjon. Å se og erfare hva en selv kan gjøre, gir beundring og interesse for hva teknologien kan gjøre for oss. Det gir og grunnlag for senere bruk av tekniske verktøy på en tjenlig måte.

Læring gjennom lek
Fri lek er øvelse til livet. Det handler om samspill, bevegelse, dialog og forhandling. Å leke er kreativt, krevende og utviklende.  Gjennom leken får elevene utforske nye situasjoner, bearbeide ting de har hørt eller opplevd, og lære av hverandre. De forsker, utfordrer, diskuterer og tilpasser seg. Lek er barnets egen metode for læring, derfor er leken viktig på steinerskolen. Lek er læring for livet.

Ved å gi elevene et frodig og livsnært første skoleår, legger vi grunnlaget for utvikling av livsvarige ferdigheter. Vi er stolte av vårt førsteklassetilbud! Hos oss er fokuset å gi elevene mestringsfølelse og ivareta barnets lærelyst!

Velkommen til skolestart!