Skoleskyss

Hver har rett til gratis skyss?
Elever i 2-10 klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For elever i 1 klasse er skyssgrensa to kilometer. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengde. Det kan også søkes om skyss på grunn av funksjonshemming, manglende kollektivtilbud eller behov for midlertidig skyss.

Skyss til private skoler
Elever ved friskoler har rett til skoleskyss under forutsetning av at skolen ligger i elevens hjemkommune. Dersom skolen ligger utenfor eleven sin hjemkommune har eleven bare rett på skoleskyss til kommunegrensa. Skyss fra kommunegrensa og til skolen må dekkes av eleven selv og tilsvarende gjelder bare den frie skoleskyssen fra kommunegrensen og hjem – altså innad i den kommunen eleven bor. Dette gjelder både for funksjonsfriske og funksjonshemmede elever.

Skolereisekort
Skolekontoret leverer ut skolereisekort til alle med rett til dette. Det er AKT (Agder Kollektiv Trafikk) som fastsetter avstanden mellom skole-hjem etter fastsatte regler. Dersom ungdomskoleelever mister kortet kan de få nytt på skolen. Dersom barneskoleelever mister kortet skal skolen ha melding fra hjemmet om at nytt kort skal utstedes. Elever som misbruker skolereisekortet må betale en ekstratakst på kr 350,- for å få nytt kort. Dersom eleven bruker kortet på fritiden eller i forbindelse med ekskursjoner og arrangementer i skolens regi vil kortet bli tatt av sjåføren og eleven må betale en takst på 350,- for å få kortet tilbake.

For mer informasjon les her:

Ofte stilte spørsmål om skoleskyss

Informasjon om skoleskyss i Arendal kommune

Informasjon om skoleskyss i Aust-Agder

Informasjon om skoleskyss AKT (Agder KollektivTrafikk)