Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Steinerskolen i Arendal

 §1 Navn 

Stiftelsens navn er Steinerskolen i Arendal. Det er en selvstendig og selvforvaltende stiftelse.

§ 2 Formål

 1. Stiftelsen skal primært se til at Steinerskolen i Arendal drives i samsvar med Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper.
 2. Skolen skal være åpen for alle elever.
 3. Skolen skal ikke være tilsluttet noe politisk parti, livssyns eller trossamfunn.

§ 3 Grunnkapital                      

Grunnkapitalen til stiftelsen utgjør kr. 28.575,-.

 § 4 Styret

 1. Stiftelsen ledes av et styre som velges av de respektive organene. Funksjonstiden er 2 år, valg gjøres skiftevis for å sikre kontinuitet. Man kan gjenvelges. Stiftelsen skal søke å oppnå følende sammensetning av styremedlemmene: 2 representanter og 1 vararepresentant velges av kollegiet, 2 representanter og 1 vararepresentant velges av Steinerskolens foreldreråd (SFR) og 1 representant og 1 vararepresentant velges av stiftelsen Stjerneglimt Steinerbarnehage. Valg holdes innen utgangen av mai hvert år. Hvert organ skal søke å oppnå en jevn representasjon av kjønn inn i styret. Hvert organ skal sette ned en valgkomite. Retningslinjer for komiteen utarbeides i underliggende dokumenter.
 2. Styret konstituerer seg selv. Styrets leder bør ikke være en av kollegiet.Det skal velges en leder, en nestleder og en protokollansvarlig.
 3. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer møter og fatter enstemmig vedtak.
 4. Et styrevedtak krever at 3 av styrets 5 medlemmer har stemt for. Det er viktig å tilstrebe konsensus i alle styrevedtak.
 5. Det skal avholdes minst 4 styremøter i året.
 6. Stiftelsens styre består av 5 medlemmer som alle har møteplikt, samt 3 vararepresentanter, som har møterett, men som får møteplikt og stemmerett kun dersom et styremedlem frafaller. Daglig leder ved skolen har møteplikt, men ikke stemmerett på styremøtene.
 7. I tillegg har følgende møterett på stiftelsens styremøter:
  En representant fra bystyret/politisk representant
  En representant fra foreldrerådet (SFR)
  En representant fra lærerkollegiet
  En representant fra administrasjonen
  En representant fra elevrådet

 § 5 Styrets oppgaver

 1. Styrets oppgaver er regulert av Stiftelsesloven og Friskoleloven
 2. Styret har ansvar for å ivareta stiftelsens formål, samt ansvar for de oppgaver som påligger i Friskolelovens § 5-2
 3. Styret tegnes av styreleder, eller to styremedlemmer i fellesskap

§ 6 Daglig leder og ledelse

 1. Daglig leder er styrets utøvende organ og har innstillende myndighet ovenfor styret.
 2. Ledelsegruppen er daglig leders rådgivende organ.
 3. Daglig leder kan fastsette ledergruppen slik som det til enhver tid ansers som hensiktsmessig og som i tillegg ivaretar en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.
 4. Under ledelsegruppen kan/bør det opprettes prosjektgrupper, utvalg, komiteer eller mandatgrupper.

§ 7 Øvrige organer

 1. Kollegiet
 2. Steinerskolens Foreldreråd (SFR)/foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
 3. Elevråd

§ 8 Vedtektsendring 

 1. Styret kan vedta mindre omfattende endringer som gjelder tilpassing til lover og forskrifter.
 2. Forslag til endring av vedtekter som ikke omfattes av 1 ledd sendes til kollegiet og foreldrerådet (SFR) til høring, med en frist på 3 uker til uttalelse. Vedtaksendringene krever 4/5 flertall på to påfølgende styremøter.
 3. Endringsforslag som innebærer at skolen ikke lenger drives etter steinerpedagogiske prinsipper må vedtas med 4/5 flertall på to påfølgende styremøter. Et slikt endringsforslag skal sendes på høring til kollegiet og foreldrerådet (SFR) etter første styremøte, med en frist på 3 uker til uttalelse. En slik endring skal behandles som opphør av drift jfr. § 9 pkt.1

 § 9 Opphør og avvikling

 1. Vedtak om å legge ned driften av hele eller deler av skolen må vedtas med 4/5 flertall på to påfølgende styremøter. Etter at forslaget kommer opp på første styremøte, skal det sendes ut til høring hos kollegiet og foreldrerådet (SFR) med en frist på 3 uker til uttalelse.
 2. Driftsavbrudd i skolen pga. forhold som sykdom, personalmangel, brann, hærverk eller pålagte utbedringsarbeider, regnes ikke som opphør/avvikling.
 3. Etter første gangs vedtak om opphør, skal Steinerskoleforbundet kontaktes for å søke hjelp til vurdering av situasjonen og eventuell støtte til å komme over en vanskelig periode av forbigående karakter.
 4. Eventuelle disponible midler etter opphør/avvikling kan avsettes til nåværende, eller eventuelle framtidige antroposofiske virksomheter, fortrinnsvis i lokalmiljøet.    

Vedtektene godkjent av stiftelsestilsynet 25.08.2016.
Vedtektene ble sist behandlet i styret for Stiftelsen 23.04.2018