Fritidshjemmet

Fritidshjemmet er et omsorgstilbud etter skoletid der barn skal få FRI-TID og tid til å leke. Lek som er basert på barns egen fantasi og kreativitet er sentralt på Fritidshjemmet. Frilek har en sentral rolle i utvikling av barns sosiale kompetanse samtidig som den har en egenverdi. Lek øver kroppsbeherskelse og utvikling av motoriske ferdigheter. I tillegg utøves kreativitet og  fantasi, som er viktige egenskaper for fremtiden.

Voksne er barns forbilder. Vi arbeider derfor i nærheten av der barn oppholder seg. Slik gir vi inspirasjon til lek og deltagelse i praktisk arbeid. Barn vil ofte være med å hjelpe til, det gir mestringsfølelse. Måltidet på Fritidshjemmet er viktig.  Et måltid handler om mer enn å bli mett! Måltidet er et sosialt samlingspunkt og et fellesskap. Vi tar oss god tid og legger til rette for ro og hygge.

Fritidshjemmet skal gi omsorg gjennom å skape trivsel, trygghet, toleranse og tilhørighet. Vi som jobber ved Fritidshjemmet skal legge til rette for dette ved å være trygge og nære omsorgspersoner. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre.

Søknad om plass
Søknad om plass, endringer av tilbud og oppsigelse av plass på Fritidshjemmet foretas i  Vigilo-Web. Nye elever kan kontakt skolen for informasjon.

Åpningstider
Fritidshjemmet er åpent hver dag fra kl. 07.30 – 16.30. Fritidshjemmet er åpent i høstferien, hele juni og åpner to uker før skolestart i august (og tidligst 1. august). Fritidshjemmet er stengt i skolens juleferie, vinterferie, påskeferie og på enkelte planleggingsdager og på skolens øvrige fridager. Se skolerute for oversikt over dette. Fritidshjemmet har også stengt opptil to ettermiddager i året.

Foreldrebetaling SFO
Priser

Inntil 12 timers gratis SFO for 1. og 2. klasse
Ordningen er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Elever i 1. og 2. klasse får inntil 12 timer gratis SFO pr. uke. Ordningen er organisert slik på skolen: 

 

  1. klasse 

2. klasse 

Mandag 

07.30-14.45 

07.30-15.15 

Tirsdag 

07.30-14.45 

07.30-15.15 

Onsdag 

07.30-14.45 

07.30-15.15 

Torsdag 

07.30-14.45 

07.30-15.15 

Fredag 

07.30-14.30 

07.30-15.00 

Skolens ferieuker 

-3 dager av 4 timer pr. dag 

-2 dager av 6. timer pr. dag 

-1 dag av 8 timer og 1 dag av 4 timer 

Det kan også kjøpes plass på SFO i feriene. Prisen er 200 kr. pr. dag. 

Redusert foreldrebetaling SFO 1. – 4. klasse. 
Ordningen er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Foreldrebetaling på SFO skal ikke utgjøre mer enn 6% av husholdningens brutto skattepliktige inntekt. NB! Skolen har søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet den 1.10 hvert år. Elever som starter på SFO etter denne datoen får ikke anledning til å søke på ordningen.  

Kontaktinformasjon
Kommunikasjon mellom skole og hjem gjøres i VIGILO.

Tlf fritidshjemmet: 991 68 507

Monica Pedersen Hagane er leder på fritidshjemmet. Henne e-postadresse er: monica.hagane@steinerskoleniarendal.n

Rammeplan for fritidshjemmet

Vedtekter Fritidshjemmet gjeldende fra 1.8.23