FAU

Steinerskolens foreldreråd (SFR)

Alle foreldre og foresatte av barn på Steinerskolen i Arendal er automatisk medlemmer av foreldrerådet på skolen. Dette rådet er et samlingspunkt, en informasjonsformidler, høringsinstans og pådriver for saker som berører skolens ve og vel. Det avholdes ett fast møte i året, årsmøtet, hvor hver familie har en stemme. Mellom årsmøtene ledes Foreldrerådet av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). Leder av FAU velges på årsmøtet.

FAU har egne møter i løpet av året. Møtene er åpne for alle, men beslutninger er forbeholdt FAU-representanter.

Kjennskap og samvær gir trygghet. Derfor er det av stor betydning at klassens og skolens foreldre kjenner hverandre, lærerne og ikke minst barna. Det er svært viktig at foreldrene blir en gruppe som sammen kan støtte opp om skolen og derigjennom elevene.

Foreldredrevne arrangementer og dugnader står sentralt i foreldrerådets virksomhet. En flott måte å bli kjent på er å jobbe sammen rundt en oppgave. Ved å delta i denne typen arbeid viser vi barna våre at skolen er viktig, og at vi vil den skal være fin og trygg. Elever, lærere og foreldre får et eierforhold til skolen. Vi blir kjent med hverandre, og dette danner et godt grunnlag for samarbeid om og med elevene gjennom et skoleliv. Dette er av uvurderlig verdi for trivsel og læring! En tidlig etablering av en god foreldregruppe på klassenivå har stor innflytelse på livet på skolen, og virker berikende på foreldre, medarbeidere og elever.

I nært samarbeid med skolen og Stjerneglimt Steinerbarnehage arrangerer SFR julemarked hvert år. I tillegg kan det arrangere kreativ helg, dugnader osv. Inntekt fra de ulike arrangementer i SFRs regi bevilges i FAU til ulike formål. Disse formålene kan være å etablere aktiviteter for elever, foreldre eller lærere på skolen, eller å benytte midlene til utstyr, sosiale formål o.l.

Klassekontakter
På høstens første foreldremøtet velges en klassekontakt og vara fra hver klasse. Klassekontaktene utgjør til sammen FAU, SFRs styre.  Som klassekontakt og klasserepresentant i FAU får man god innsikt i skolens liv og virke, og man kan aktivt være med på å utforme miljøet som preger skolehverdagen for små og store. I tillegg til møtevirksomheten knyttet til FAU, kan klassekontaktene delta i forberedelsene av foreldremøter, informere om foreldreforeningens arbeid på foreldremøter, ønske nye foreldre velkommen og bistå foreldre og lærere etter behov.

Håndbok i foreldrearbeid

heading-logo2x

STEINERSKOLENS FORELDREFORBUND
Steinerskolens foreldreforbund Steinerskolene (SFF) er en fellesorganisasjon for foreldre- og venneforeninger ved norske steinerskoler. Alle foreldre som har barn ved en steinerskole er medlemmer i Steinerskolenes foreldreforbund. SFF tilbyr veiledning, kurs og foredrag. Målet er å bygge broer mellom skole og hjem. De skal fremme foreldrenes interesser i steinerskolene og jobber for å forbedre skolenes rammevilkår.

Print

FUG
«Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen. Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.